Rubin ENERGIAMONITOR

PRE POSKYTOVATEĽOV A PRIEMYSELNÝCH VÝROBCOV

 

energydecr-ico  Zníženie spotreby energie

Služby Rubin Energiamonitoru vám pomôžu

 • rozpoznať sieťové a spotrebiteľské plytvanie,
 • odkryť a optimalizovať využitie viazaných kapacít,
 • vyhnúť sa hraničným priestupkom, ktoré sú stanovené v zmluve poskytovateľa energií,
 • vytvoriť okamžitú možnosť kontroly a zásahu,
 • merať spotrebu energie individuálnych spotrebiteľov podsietí.

Ďalšie výhody

 • odkrytie potenciálnych porúch a zvyšovanie bezpečnosti prevádzky,
 • spoznanie reálnej profilovej štruktúry spotreby,
 • zjednodušenie výkladu a kontroly faktúry prevádzkovateľa,
 • kontrola efektivity údržby,
 • možnosť benchmarkingu.

REALIZÁCIA, CENY


 

invest-ico  Investície, príprava

Služby Rubin Energiamonitoru podporujú

 • investičné rozhodnutia založené na reálnych údajoch spotreby,
 • pred a po monitorovanie investícií, výpočet návratnosti,
 • spoznanie reálneho spotrebiteľského profilu/štruktúry,
 • odkrytie využiteľnosti viazaných kapacít, optimalizácia zmlúv.

Ďalšie výhody

 • možnosť rozpoznať skryté súvislosti spotreby energie,
 • určenie obsahu energie produktov/služieb,
 • racionalizačné rozhodnutia na základe reálnych spotrebiteľských údajov,
 • možnosť benchmarkingu je daná.

REALIZÁCIA, CENY


 

szla-ico  Fakturácia voči nájomcovi

Služby Rubin Energiamonitoru poskytujú riešenie

 • odčítanie meracieho zariadenia sa realizuje bez ľudského pričinenia a z toho vyplývajúcich chýb,
 • náklady sa môžu rozdeliť na základe merania medzi nájomcom a organizačnými jednotkami,
 • generovanie štandardizovaného a jednotného fakturačného obrazu.

Ďalšie výhody

 • odkrytie využiteľnosti viazanej kapacity, optimalizácia zmluvy,
 • spoznanie reálneho spotrebiteľského profilu,
 • rozpoznanie sieťových a spotrebiteľských plytvaní, anomálií.

REALIZÁCIA, CENY


 

realestate-ico  Prevádzkovanie siete nehnuteľností

Rubin Energiamonitor zabezpečuje

 • rozpoznanie sieťových a spotrebiteľských plytvaní, anomálií,
 • zjednodušenie výkladu a kontroly faktúry prevádzkovateľa,
 • odkrytie využiteľnosti viazanej kapacity, optimalizácia zmlúv,
 • predchádzanie prekročenia hraničných hodnôt spotreby energie,
 • meranie podsietí a ich individuálnych spotrebiteľských údajov.

Ďalšie výhody

 • audit energií,
 • podpora rozhodnutí vedenia dodanými údajmi a správami,
 • rozpoznanie potenciálnych porúch, zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
 • racionalizačné rozhodnutia na základe reálnych spotrebiteľských údajov,
 • možno kontrolovať potrebu údržby a jej výsledky,
 • možnosť benchmarkingu.

REALIZÁCIA, CENY


 

energycost-ico   Stanovenie špecifických nákladov energie

Služby Rubin Energiamonitoru prispievajú

 • k stanoveniu reálneho obsahu energií produktov a služieb,
 • k meraniu energie podsietí a ich individuálnych spotrebiteľov,
 • k vyneseniu racionalizačných rozhodnutí zakladajúcich sa na reálnych spotrebiteľských údajoch,
 • realizácia benchmarkingu.

Ďalšie výhody

 • rozpoznanie skrytých súvislostí spotreby energie,
 • odkrytie a optimalizácia využiteľnosti viazaných kapacít,
 • pred a po monitorovanie investícií, údaje návratnosti.

 

 Jednoduchá realizácia, inštalácia

 1. Spoločne navrhneme miesta merania, na tomto základe uzavrieme zmluvu o poskytovaní služieb.
 2. Nainštalujeme potrebný počet meračov.
 3. Sprevádzkujeme zariadenia na zbieranie údajov.
 4. Údaje o reálnej spotrebe môžete sledovať na webovej stránke.

Náš systém sa dokáže pripojiť na akýkoľvek typ merača výstupov impulzov elektriny, vody a spotreby tepla. Podľa potreby nainštalujeme ďalšie merače elektriny aj na účel fakturácie. Podrobné technické informácie.

 

 

CENY | PRENÁJOM | INDIVUÁLNE PONUKY A BALÍKY

 

V prípade väčšej investície zvoľte nájomnú konštrukciu!

 

abrak-arak-sk

 

 MICRO PRENÁJOM Rubin ENERGIAMONITORU ponúka možnosť rýchleho a jednoduchého zberu údajov už z existujúcich fakturačných meračov a submeračov

Odporúčame ich podnikovým energetikom a hospodárskym vedúcim, ktorí:

 • sa chcú rýchlo a efektívne dostať k údajom,
 • chcú vykonať audit spotreby energie a/alebo potrebujú údaje pre svoje rozhodnutia,
 • chcú spoznať možnosti úspory skrývajúce sa v monitorovaní energie.

Majú vlastného elektrikára k inštalácii zberača údajov.
Ak chcete vybudovať vlastný monitorovací systém energie

Žiadajte o individuálnu ponuku!

button-sk

 

 

 

 


Ponuky balíkov

Príklady ponúk balíkov pre spoločnosti k finančnému plánovaniu systému monitorovania energie, k prenájmu ďalších zariadení (napr. meracie zariadenie, prúdový menič) a v prípade dlhšieho prenájmu (6 mesiacov)

 invest-icoPríprava rozhodnutia o energetike

130€ / mesiac / minimálne po dobu 6 mesiacov

Popis projektu:

Náš partner je poskytovateľom služby. Na základe údajov navrhne energetickú investíciu, pričom potrebuje určiť presnú potrebu energie. Ich činnosť má priemerné mesačné náklady na energiu 2 500 000 Ft.

Cieľ:

Monitorovanie energie počal pol roka. Vytvorenie 6 meracích bodov, stanovenie spotrebiteľského profilu a maximálnej spotreby. Charakteristika: 4 ks už vybudovaných elektrických meračov (sub)spotreby s prístupným impulzným výstupom, a dvaja veľkí spotrebitelia v jednej hale, v malej vzdialenosti od seba. V budove je dostupné aj LAN sieťové pripojenie.

Potrebné prostriedky:

 • Rubin Counter zberňa údajov (GSM): 1 ks
 • Rubin merač spotreby energie (3 fázový): 2 ks
 • Rubin prúdový menič (3 fázový): 2 ks

 


energydecr-ico

Hospodárenie s energiou

320€ / mesiac / minimálne po dobu 6 mesiacov

Popis projektu:

Spotreba energie nášho partnerského dodávateľa z automobilového priemyslu dosiahne mesačne 8 mil. forintov. Vo svojom výrobnom závode s rozlohou 1 500 m² prebieha výroba v troch samostatných miestnostiach na 10 strojoch veľkej spotreby. Vo veľkej miestnosti je 5 strojov, kým v dvoch menších miestnostiach sú 3 a 2 zariadenia.

Cieľ:

Presný výpočet nákladov na výrobu súčiastok. Meranie spotreby strojov v danej výrobe.

Charakteristika: Stroje sú v každej miestností zásobené energiou z jedného rozvádzača. Nie je vybudovaný merný bod a v budove nie je ani LAN. Zakúpiť si nechcú monitorovacie zariadenie, ale chcú ho v prenájme prevádzkovať počas 6 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa rozhodnú, či si daný monitorovací systém zakúpia.

Potreba nástrojov:

 • Rubin Counter zberač údajov (LAN): 3 ks
 • Rubin meracie zariadenie spotreby energie (3 fázový): 10 ks
 • Rubin prúdový menič (3 fázový): 10 ks

 


szla-ico

 

Rozsiahla pobočka / sieť pobočiek

290€ / mesiac / minimálne po dobu 6 mesiacov

Popis projektu:

Partner prevádzkuje sieť pobočiek platí mesačne viac ako 8 mil. forintov za energie. Jednotky sa nachádzajú roztrúsene v budovách vybavených vlastným meračom energie.

Cieľ:

Riadenie finančných procesov (napr. predpoveď výšky faktúry) a eliminácia anomálií spotreby energie.

Charakteristika: požiadavka na 1 merač energie v každom z 10 ks samostatných nehnuteľností, a možnosť prenosu dát LAN v každej budove. Náš partner by chcel sledovať údaje všetkých meračov súčasne a vykonať odčítanie hodín bez použitia ľudských zdrojov.

Potreba nástrojov:

 •  Rubin Counter zberač údajov (LAN): 10 ks

 

SLUŽBY A TECHNICKÉ ÚDAJE

 

Meranie elektriny, vody a plynu zabezpečíme rozšíriteľnými funkciami. Podľa požiadavky poskytneme presné údaje o spotrebe energie a teploty.

Meranie môže byť prechodné, smerujúce na stanovenie spotrebiteľského profilu, priebežné rozdelenie a kontrola nákladov.  Naše služby zahŕňajú inštaláciu, zaznamenávanie údajov na Rubin server alebo server objednávateľa, ich zobrazenie a prenos.

 

abrak-fogy-sk

Naša spoločnosť na území Maďarska poskytuje ojedinelé hardvérové a softvérové riešenie, ktoré podporuje tuzemské inštitúcie v príprave fundovaných investícií do investícií do energetickej účinnosti a udržania optimálnej spotreby energie.

Štruktúra služby

abrak-3-sk

 

HARDVER

Zber údajov a komunikácia

Rubin COUNTER

Na komunikáciu s meračmi spotreby elektriny, vody a tepla, ako aj na zber miestnych údajov tepla ponúkame vlastný nástroj, tzv. SmartDC inteligentný zberač údajov. Jednou z hlavných úloh SmartDC nástrojov je komunikovať s meračmi energií a bezpečné ukladanie a presun údajov o prijatej spotrebe energií.

Vlastnosti counterbox

counterbox

 • Príjem impulzov z 8 nezávislých kanálov podľa normy EN 62053-31.
 • Meranie teploty na ktoromkoľvek kanále prostredníctvom káblových teplomerov zn. Rubin.
 • S 15 min. rozlíšením objednanie časovej známky k údajom o spotrebe energie.
 • Minimálne sedemdňové ukladanie údajov v pamäti.
 • Podpora GPRS mobil alebo eternetových káblových komunikačných kanálov.
 • Šifrovaný, overený komunikačný protokol.
 • Online komunikácia.
 • priebežná synchronizácia času
 • diaľková aktualizácia firmware
 • diaľkové nastavenie parametrov
 • modulárny dizajn

Technický list k stiahnutiu:  Rubin_SmartCounter_Muszaki_Adatlap

Namerané údaje

 • Elektrina s fakturačným elektromerom: efektívny výkon
 • Elektrina s vlastným elektromerom: výkonný, neefektívny výkon
 • Voda: na základe údajov vodomeru o spotrebovanom množstve vody
 • Plyn: na základe údajov plynomeru o spotrebovanom množstve plynu
 • Teplota: okolitá teplota v rozsahu -40....80°C s presnosťou +- 0,5°C, s 0,1°C rozlíšením

Komunikácia

Monitorovanie, nezávisle od toho, či sa jedná o štandardný výstup zúčtovacích meradiel na spotrebiteľskej úrovni, alebo o dodatočne namontované merače, prípadne ďalšie parametre siete prebieha s 5 minútovým rozlíšením.

 

 

SOFTVÉR

Cloud základ a modulárna štruktúra

Centrálny softvérový systém spoločnosti Rubin Energiamonitor je riešenie na báze cloudu, ktorý údaje o spotrebe energie získané z meračov  a odoslané prostredníctvom vzdialených zberačov ukladá v centrálnej databáze, spracuje ich, zobrazí a sprístupní pre iné systémy; respektíve efektívne podporuje administratívne a technické úlohy súvisiace s úplným monitorovacím energetickým systémom.

 

abrak-cloud

Komunikácia

 • šifrovaná, overená komunikácia,
 • automatická, online komunikácia,
 • priamo, možnosť vytvorenia manuálneho spojenia s Rubin COUNTER zberačmi údajov.

Evidencia údajov

Na vyhotovenie dokladov týkajúcich sa fakturácie a iných činností, respektíve pre dátové spojenie s inými IT systémami zberač dát umožňuje vytvorenie individuálnych reportov podľa zákazníckych požiadaviek.

 • Štandardná, relačná databáza so SQL programátorskou plochou
 • Voliteľný databázový server (Oracle, MySQL atď)

Administrácia

 • Efektívna správa údajov spotrebiteľov, meračov a zberačov dát.
 • Priradenie individuálnych parametrov podľa požiadaviek zákazníka.
 • Možnosť riadenia virtuálnych meračov.
 • Viacúrovňový systém oprávnenia.

Riadiaca plocha

Náš transparentný systém menu umožňujeme rýchlu a jednoduchú analýzu dát. Namerané údaje môžu byť dotazované pre dané meracie miesta, nosiče energie.

Pri zostavovaní správ a analýz poskytujeme možnosť výberu grafických alebo numerických spracovaní údajov.

 Emonitor_idosoros_adatok_2

Dáta je možné spätne vyhľadať, porovnať od päť minútového rozlíšenia až po denné, týždenné alebo ročné spotreby.

 

Emonitor_idosoros_adatok 3jpg

 

Analýzy nákladov a spotreby

Systém prispieva k finančnému výpočtu a k výpočtu nákladov výroby a je spoľahlivým zdrojom údajov. Náklady na spotrebu energie nepretržite monitorujeme, odchádzajúce položky sa zaznamenávajú a ukladajú, dajú sa spätne vyhľadať. V položke menu " Denná uzávierka " je možné vyhľadať fakturačné hodnoty daného dňa.

Na základe znalostí denných, týždenných pracovných procesov môžete vykonávať komplexné analýzy zaznamenávaním údajov z kalendára a počtu zamestnancov a priraďovaním informácií o počasí.

 

Referencie

graphisoft telekom        elmu      eon      voda    Origo   antenna

 

KONTAKT

Rubin Informatikai Zrt.
1149 Budapest, Egressy út 17-21.
(Prvé poschodie Szuzuki domu)
Telefón: +36 1 469 40 20
Fax: +36 1 469 40 29
Kolegovia sú k dispozícii: počas pracovných dní medzi 8-17.00 hod.
E-mail: info@rubin.hu
Home:
www.rubin.hu

 

Informácie o spoločnosti
IT-služby pre veľkopodniky.
Úspora energie, testovanie a podpora, individuálny vývoj, medzinárodné a jedinečné IT projekty.
kontakt